Menu

SERE-A Koulutusohjelma

Eloonjäämiskoulutus SERE-A koulutusohjelma

Ohjelman laatijat:
Erki Vaikre
Sampsa Olkinuora
Esa Matinheikki

Johdanto
Selviytymiskurssin SERE-A koulutusohjelmaa laadittaessa on otettu huomioon NATO:n standardit STANAG 7030, STANAG 2033, STANAG 2044, STANAG 2074, STANAG 7196. Lisäksi on otettu huomioon suomalaisten maaston erityispiirteet ja tarpeet.

Koulutus on nousujohteinen ja tulosperusteinen, ja se on valmistunut NATO:n hyväksymien koulutuksen suunnitteluasiakirjojen periaatteiden mukaisesti.

Ohjelman sisällön ja laajuuden, sekä alakohdissa mainittujen oppiaineiden ohjelmat määrää koulutuksen johtaja ja/tai koordinaattori.

Koordinaattorit: n/a

Uudelleenarvioijat: n/a

KOULUTUSOHJELMA

Koulutusohjelma
SERE-A koulutusohjelma on tarkoitettu luonnossaliikkujille, luonto-oppaille, reserviläisille sekä viranomaisille.

Kohderyhmä
Ilmoittumislomakkeen kautta kurssille ilmoittautuneet ko. koulutuksesta kiinnostuneet henkilöt.

Tarkoitus
Kurssin tarkoituksena on oppia toimimaan erityisolosuhteissa sekä taata reserviläisten valmius sota-ajan tehtävien suorittamiseen rajoitetun logistisen tuen tilanteessa ja eristysolosuhteissa sekä rauhanajan kriisitilanteiden tehtävien täyttämiseen.

Tavoitettava pätevyys
Kurssin suorittanut henkilö pystyy suorittamaan tehtäviä rajoitetun logistisen tuen tilanteessa ja eristysolosuhteissa sekä myötävaikuttamaan itsensä eristyksestä paluuseen, samoin osaa erilaisissa hätätilanteissa taata itsensä ja lähellä olevien henkilöiden perustarpeiden turvaamisen, jotta olisi mahdollista onnistuneesti osallistua kriisitilanteiden aiheuttamien ongelmien ratkaisuun.

Osaamistavoitteet
Koulutusohjelman suorittanut kurssilainen:
– Pystyy erottamaan selviytymistilanteita tapahtumakohtaisesti.
– Toimii kehonsa toiminnoista ja elimistön perustarpeista lähtien.
– Ottaa huomioon ryhmän ja yksilön käyttäytymisen perusteet sekä stressin vaikutukset. Seuraa ohjeita kriisitilanteen ratkaisemiseksi.
– Varautuu hätätilanteeseen ja ennalta ehkäisyyn.
– Osaa viestittää, ja erilaisilla tavoilla mahdollistaa hätätilanteesta selviytymisen.
– Osallistuu onnistuneesti erityisvarusteita ja -välineitä käyttämättä kadonneiden henkilöiden etsimiseen, heidän pelastamiseensa hätätilanteesta sekä evakuointiin ja sen valmisteluun.
– Osaa pukeutua tilanteen mukaisesti, ja käyttää olemassa olevaa vaatetusta järkevästi, ja oikealla tavalla.

Osaa käyttää ja tarvittaessa huoltaa:
– Perustyökaluja (veitsi, kirves, jännesaha, lapio)
– Talvivarusteita (sukset, ahkio)
– Apuvälineitä, joita tarvitaan talviolosuhteissa ja kosteikko- ja suoalueilla (lumikengät, tukikeppi)
– Luovia ratkaisuja, riippuen olosuhteista
– Vaihtoehtoisia materiaaleja tavoitteisiinsa pääsemiseksi.
– Osaa monipuolisesti käyttää sotilaan perusvarusteita erilaisten tilanteiden ratkaisemiseksi.
– Osaa valmistaa puuttuvia välineitä käytettävissä olevista materiaaleista.
– Käyttää maastossa liikkuessaan hätätilanteessa:
– Turvallisen liikkumisen tekniikoita erilaisissa ympäristöissä ja sääolosuhteissa.
– Suunnistusmenetelmiä tavoitepohjaiseen liikkumiseen ilman apuvälineitä.
– Käyttää optimaalisen keholämmön säilyttämiseen:
– Tarkoituksenmukaisen ja sääolosuhteisiin sopivaan pukeutumisen periaatteita.
– Nuotion sytyttämisen ja tulen säilyttämisen tekniikoita.
– Sääolosuhteiden vaikutuksen vähentämisen menetelmiä sijaintipaikassa.

Osaa elimistön nestetarpeen varmistamiseksi käyttää:
– Juomaveden hankkimisen, keräämisen ja puhdistamisen tekniikoita
– Veden ja nesteiden lämmittämisen vaihtoehtoisia menetelmiä.

Osaa kehon toimimiskyvyn säilyttämiseen ja palauttamiseen käyttää:
– Hygieniakäytännön menetelmiä hätätilanteen sattuessa
– Henkeä pelastavia ensiapumenetelmiä käytettävissä olevien välineiden avulla.
– Luonnosta löytyviä elimistön toimintoja sääteleviä välineitä
– Käyttää kehon energiatarpeiden kattamiseen:
– Sopivia kasviperäisiä elintarvikkeita
– Eläinperäisten elintarvikkeiden hankkimisen menetelmiä
– Luonnosta löytyvien elintarvikkeiden käsittelemisen menetelmiä
– Elintarvikkeiden säilyttämisen menetelmiä.
– Osaa erottaa luonnon elintarvikkeita energiamäärän ja -lajin perusteella

Osaa opittuja tietoa ja taitoja käyttää:
– Metsämaastossa lumettomana kautena
– Metsämaastossa lumipeitteisenä kautena
– Kosteikkoalueilla (suo, letto)
– Rakennetussa ympäristössä

Osaa itsenäisesti tehdä päätöksiä tavoitteisiin pääsemiseksi.

Sisältö ja tuntimäärä

1. Luonnossa hätätilanteesta selviytyminen lumettomana kautena SERE-A-0(S)
Etäopiskelu 4h
Käytännön koulutus 24h
2. Luonnossa hätätilanteesta selviytyminen lumipeitteisenä kautena SERE-A-0(T)
Etäopiskelu 2h
Käytännön koulutus 24h
3. Selviytyminen hätätilanteesta myöhäissyksynä, rakennetussa ympäristössä jossa infrastruktuuri on hävinnyt SERE-A-1
Etäopiskelu 0h
Käytännön koulutus 24

Oppitunnit yhteensä:
Etäopiskelu 6h
Käytännön koulutus 72h

Kurssin tuntimäärä yhteensä:
78 tuntia tuntia

Vaatimukset osallistujille

Asema
Luonnossa liikkumisesta tai reserviläistoiminnasta kiinnostunut ihminen

Muodollinen koulutus
Peruskoulu

Edeltävät kurssit
Ei vaadita

Asenteet
Motivoitunut, aktiivinen, rehellinen, positiivisesti suhtautuva, valmiina tiimityöhön ja elinikäiseen oppimiseen

Henkilöpiirteet
Avoin ja aloitteellinen

Valintakokeet
Kursseihin hakeutuville ei tarvitse järjestää valintakokeita.

Tarkastukset
Kurssien lopputarkastuksen osina ovat oppiaineiden osa- ja lopputarkastuksien tulokset. Lähioppimisen osatarkastuksia suoritetaan kaikkien aineosioiden lopussa. Etäopiskelun tavoitteiden täyttämistä tarkastetaan vastaavan ainemoduulin alussa. Etäopiskelun suorittaminen on edellytyksenä lähioppimisen aloittamiseen.

Kurssin johtaja ja tunnin ohjaaja seuraavat jatkuvasti oppimisprosessia, jotta oppitunnin ja kurssin ohjelman tavoitteiden toteuttaminen olisi mahdollista ja käytännössä tarkoituksenmukaista ja samoin he sitoutuvat ristiriitojen ilmetessä tekemään vastaavat korjausehdotukset sekä korjaamaan toiminnot siten, että määrätyt oppimistavoitteet saavutetaan.

Arviointi
Arviointi on opetuksen aikana formatiivista eli motivoivaa ja ohjaavaa, ei kurssilaisia erottelevaa, eli kurssilaisen suoritettua kurssin, mitään numeraalista yms. lopputodistusta ei anneta. Kurssit käsitellään suoritetuksi, mikäli kurssilainen on saanut kaikista kolmesta osa-alueesta positiivisen arvion.

Annetavat todistukset
Kunkin osion suorittaneelle kurssilaiselle annetaan todistus suoritetusta osa-alueesta.

Kurssien järjestämisen periaatteet
Kurssit järjestetään etäopiskeluna ja paikan päällä tapahtuvana, eli käytännön koulutuksena.
Kurssit suoritetaan esitetyssä järjestyksessä, jossa edellisen osa-alueen oppimäärän suorittaminen on edellytyksenä seuraavalle osiolle siirtymiseen. Kurssit suoritetaan vuodenaikojen mukaisesti, jotka jaetaan oppimääriin:

I Osio SERE-A1 kesä
Koulutusohjelma: ”Luonnossa hätätilanteesta selviytyminen lumettomana kautena”

II Osio SERE-A2 talvi
Koulutusohjelma: ”Luonnossa hätätilanteesta selviytyminen lumipeitteisenä kautena”

III Osio SERE-A3 kaupunki
Koulutusohjelma: ”Selviytyminen hätätilanteesta myöhäissyksynä, rakennetussa ympäristössä ”

Käytännönoppitunnit eli paikan päällä tapahtuva jakso toteutetaan kolme kertaa kolmen koulutuspäivän kursseina ensimmäisen kurssipäivän (suositeltavasti perjantai) illasta kolmannen päivän (suositeltavasti sunnuntai) iltapäivään saakka. Paikan päällä tapahtuva koulutus on ajoitettu koulutusohjelman vaatimiin sääolosuhteisiin. Kurssiin osallistuu enintään 25 henkilöä. Koulutus suoritetaan 3-5 henkilön ryhmissä.
Aineiden opetus toteutetaan integroimalla aineen aiheita skenaarion mukaan kokonaiseksi oppimistilanteeksi.

Kurssin pääteemoina on ihmisen kehon perustarpeista huolehtiminen, koulutettavan henkilön taistelukyvyn säilyttäminen, sekä hänen terveytensä ja turvallisuutensa.

Ammattisanasto – käytetään jatkuvasti.

Radioviestintä – ei käytetä.

Terveys ja turvallisuus – Kaikissa toiminnoissa otetaan huomioon olosuhteet ja
kaikinpuolinen turvallisuus, mukaan lukien kurssilaisen fyysinen ja psyykkinen kunto (oikea vaatetus, työmenetelmät ja -otteet, hygienia ym) kurssin aikana.

Arvioinnin tarkoitus on tukea kurssilaisen kehitystä antamalla palautetta hänen kehittymisestään, kannustaa ja ohjata kurssilaista määrätietoisesti oppimaan, tukea kurssilaisen itsetunnon kehittymistä sekä antaa perusteet kurssin suorittamiseen ja loppuun viemiseen.

Kurssilaisella on oikeus saada tietoa arvioinnin periaatteista ja arvioinneista. Samalla on oikeus saada tietoa, millä perusteilla muodostuu lopullinen arviointi

Vaatimukset kurssin johtajalle:
Muodollinen koulutus
Keskiasteen koulutus

Ammatilliset edellytykset
SERE- kouluttajan pätevyys

Asenteet
Valmius itsensä ammatilliseen kehittämiseen ja osallistumiseen alan kehittämiseen

Vaatimukset kurssin ohjaajalle
Muodollinen koulutus
Suositeltavasti keskiasteen koulutus

Ammatilliset edellytykset
SERE- kouluttajan pätevyys

Asenteet
Valmius itsensä ammatilliseen ja pedagogiseen kehittämiseen

Olosuhteet
Paikan päällä tapahtuva koulutusjakso järjestetään maastossa, jonka olosuhteet määräytyvät aineiden erityispiirteistä. Oppimisympäristöille esitettävät ehdot (koko, maaston tyyppi, ympäristön olosuhteet) kuvataan koulutusohjelmassa.

Valmisteleva lähiopetus ja etäopiskelun tarkastus tapahtuu luokkatiloissa tai sitä varten valmistellussa sisätilassa, jonka kalustus ja varusteet on kuvattu koulutusohjelmassa. Kurssilainen vastaa itse henkilökohtaisesta varustuksestaan, koulutusmateriaalista vastaa koulutuksen järjestävä organisaatio.

Käytetty ja opintoja tukeva kirjallisuus
Reppu selässä: Retkeilijän perusopas, Raija Hentman, 1998
Retkeilijän erätaidot, Bjorn ‘Nalle’ Corander, 1998
Metsästäjän vuodenajat, Turkka Aaltonen, 2001
Retkeilijän henkiinjäämisopas, K.Vainio&T.Aaltonen&P.Vilkman, 1983
Retkeilykirja, Olli Aulio, 1990
Luonnonvaraiset hyöty- ja myrkkykasvit, T.Aaltonen & B.Corander, 1997
Luonnonkasvit ravintona, T.Aaltonen & M.Arkko, 1986
Ulkoilijan talviturvallisuus ja lumimajoitteet, Mika Kalakoski, 1997
Metsäkirja, T.Siuvatti & P.Penkkimäki, 2014
Sotilaamme erämiehinä, Mauri Soikkanen 1999
Vanhat hyvät erätaidot, Turkka Aaltonen, 1997
Lumikengät polku talviseen luontoon, Mika Kalakoski, 2000
Vapaa-ajan kalastaja, Olli Aulio, 2010
The Survival Handbook, Raymond Mears, 1990
Backpacker’s Field Manual, Rick Curtis, 2005
Complete Wilderness Training Book, Hugh McManners, 1998
Survival, Len Cacutt, 1988
The Complete Book of Outdoor Survival, J.Wayme Fears, 1999
SAS Survival Handbook, John ‘Lofty’ Wieseman, 2009
The Survival Handbook, Peter Darman, 1994
Survival, Evasion and Recovery, USAF 1999
Boobytraps, USAF 1965
Prisoner of War Resistance, Paladin Press 1978
Överleva pa natures villkor, S.Källmann & H.Sepp, 2001
Handbok överlevnad, Sweden armen 1988
H Prev Med, Försvarsmakten 2006
Personlig materiel, Elanders Berlings 2004
Slöjda och bygg för friluftsliv, Ingemar Nyman, 2004

Käsitteet/Lyhenteet
S – Selviytyminen (Survival)
SERE – Survival, Evasion, Resistance, Escape

Huomautukset
Puuttuvat.

Uudelleenarviointi
Opetussuunnitelma arvioidaan uudelleen vähintäänkin kolmen vuoden välein. Uudelleenarvioinnista vastaa SERE-koordinaattori.